174

اهمیت جایگاه دعا

انجیل لوقا ۵: ۱۵ – ۱۶

۱۵ کارهای عیسی روزبروز بیشتر زبانزد مردم می شد و همه دسته دسته می آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ۱۶ ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دور افتاده در خارج شهر می رفت .

(بیشتر…)