175

راه دریافت حکمت خداوند

امثال ۲: ۱ – ۷

۱ ای‌ پسـرم‌، اگـر بـه‌ سخنانـم‌ گـوش‌ بدهی‌ و دستوراتم‌ را اطاعت‌ كنی‌، ۲ به‌ حكمت‌ گوش‌ فرا دهی‌ و طالب‌ دانایی‌ باشی‌، ۳ و اگر بدنبال‌ فهم‌ و بصیرت‌ بگردی‌ ۴ و آن‌ را مانند نقره‌ بطلبی‌ تا به‌ چنگ‌ آری‌، ۵ آنگاه‌ خدا را خواهی‌ شناخت‌ و اهمیت‌ خداترسی‌ را خواهی‌ آموخت‌.

(بیشتر…)