177

در شادی و قوت زیستن

مزمور ۱۰۳: ۱ – ۵

۱ ای‌ جان‌ من‌، خداوند را ستایش‌ كن‌! ای‌ تمام‌ وجود من‌، نام‌ مقدس‌ او را ستایش‌ كن‌! ۲ ای‌ جان‌ من‌، خداوند را ستایش‌ كن‌ و تمام‌ مهربانیهای‌ او را فراموش‌ مكن‌! ۳ او تمام‌ گناهانم‌ را می‌آمرزد و همه‌ مرضهایم‌ را شفا می‌بخشد.

(بیشتر…)