179

برکات صبر با خدا

مزمور ۳۳: ۱۲ – ۲۲

۱۲ خوشابحال‌ قومی‌ كه‌ خداوند، خدای‌ ایشان‌ است‌! خوشابحال‌ مردمی‌ كه‌ خداوند، ایشان‌ را برای‌ خود برگزیده‌ است‌! ۱۳ خداوند از آسمان‌ نگاه‌ می‌كند و همه‌ انسانها را می‌بیند؛

(بیشتر…)