18

زندگی خوب

مزامیر ۱۰۰

۱ ای‌ ساكنان‌ روی‌ زمیـن‌، در حضور خداوند فریاد شادمانی‌ سر دهید! ۲ خداوند را با شادی‌ عبادت‌ كنید و سرودخوانان‌ به‌ حضور او بیایید. ۳ بدانید كه‌ او خداست‌. او خالق‌ ماست‌ و ما قوم‌ او هستیم‌ و گوسفندان‌ چراگاه‌ او. ۴

(بیشتر…)