185

چرا ما ارادهٔ خدا را نمی شناسیم؟

۱یوحنا ۵: ۱۳ – ۱۵

۱۳ این‌ نامه‌ را نوشتم‌ تا شما که‌ به‌ فرزند خدا ایمان‌ دارید، بدانید که‌ از هم‌ اکنون‌، از حیات‌ جاوید برخوردارید. ۱۴ از اینرو، خاطرجمع‌ هستیم‌ که‌ هرگاه‌ از خدا چیزی‌ مطابق‌ خواست‌ او بطلبیم‌، دعای‌ ما را خواهد شنید؛ ۱۵ و اگر یقین‌ داریم‌ که‌ دعای‌ ما را می‌شنود،

(بیشتر…)