186

روبرویی با مشکلات

عبرانیان ۱۲: ۱ – ۲

دعوت به صبر و پایداری

۱ پس حال که در این میدان مسابقه ، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود، از خود دور کنیم ، و با صبر و شکیبایی در این میدان بسوی هدف بدویم؛

(بیشتر…)