Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

188

قدرت مثبت اعتماد به نفس ما

فیلیپیان ۴: ۴ – ۱۳

۴ در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید! ۵ در هر کاری ازخودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که خداوند بزودی باز می گردد. ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛

(بیشتر…)