Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

189

اعتماد به نفس بر مسیح

۲قرنتیان ۳: ۱ – ۶

تنها معرفی نامۀ ما، خود شما هستید

۱ فکر نکنید ما نیز کم کم مانند معلمان دروغین شما می شویم که دوست دارند از خود تعریف کنند و با خود، سفارشنامه های عریض و طویل بیاورند. تصور نمی کنم نیازی داشته باشید که کسی برای معرفی ما، به شما نامه ای بنویسد! اینطور نیست ؟

(بیشتر…)