190

پیروزی بر آزمایشات زندگی

۱پطرس ۱: ۳ – ۹

آزمایش ایمان

۳ سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا که‌ پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ است‌. او به‌ سبب‌ لطف‌ بی‌پایان‌ و عظیم‌ خود، ما را از سر نو مولود ساخت‌ و عضو خانواده‌ خود گرداند. از اینرو، ما اکنون‌ به‌ امید حیات‌ جاوید زنده‌ایم‌، زیرا مسیح‌ نیز پس‌ از مرگ‌، حیات‌ یافت‌.

(بیشتر…)