193

خداوند چگونه ما را می‌‌خواند

۱پطرس ۲: ۹ – ۱۷

۹ اما شما مانند آنان‌ نیستید. شما برگزیدگان‌ خدا، و کاهنان‌ پادشاهمان‌ عیسی‌، و قوم‌ مقدس‌ و خاص‌ خدا می‌باشید، تا به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ دهید که‌ خدا چگونه‌ شما را از تاریکی‌ به‌ نور عجیب‌ خود دعوت‌ نموده‌ است‌.

(بیشتر…)