194

مراحل بخشش دیگران

افسسیان ۴: ۳۰ – ۳۲

۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید یافت .

(بیشتر…)