196

خوشی مسیحی

فیلیپیان ۲: ۱۷

۱۷ حتی اگر لازم باشد، حاضرم آخرین قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم . من از این کار، شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهـم ساخت .

(بیشتر…)