2

موانع بر سر دعا

رومیان ۸: ۲۶ – ۲۸

۲۶ به این وسیله ، یعنی بوسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهایمان یاری می دهد، زیرا ما حتی نمی دانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم . اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست ؛

(بیشتر…)