208

خداوند فراموشتان نکرده

مزمور ۵۶: ۸

۸ تو از پریشانی‌ من‌ آگاهی‌؛ حساب‌ اشكهایم‌ را داری‌ و آن‌ را در دفترت‌ ثبت‌ كرده‌ای‌. دوستان، آیا تاکنون شده که پرسیده باشید؛ “آیا ان امکان وجود داره که خدا من را فراموش کرده باشد؟”

(بیشتر…)