209

چرا ایمانداران به مسیح دعا‌ می‌‌کنند

مزمور ۱۰۳: ۱۹ – ۲۲

۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند. ۲۰ ای‌ همه‌ فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستید تا دستوراتش‌ را اجرا نمایید، او را ستایش‌ كنید!

(بیشتر…)