21

برای مشاوره به کجامی روید؟

۱تیموتائوس ۴: ۴ – ۱۰

۴ هر چه که خدا آفریده ، خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم . البته باید برای آنها از خدا شکرگزاری نمود، ۵ و طلب برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می شود. ۶ اگر این امور را به دیگران تعلیم دهی ،

(بیشتر…)