211

موانع بخشش خودمان

مزامیر ۵۱: ۱۰ -۱۲

۱۰ خدایا، دلی‌ پاك‌ در درون‌ من‌ بیافرین‌ و از نو، روحی‌ راست‌ به‌ من‌ عطا كن‌. ۱۱ مرا از حضورت‌ مران‌ و روح‌ پاك‌ خود را از من‌ مگیر. ۱۲ شادی‌ نجات‌ از گناه‌ را به‌ من‌ باز ده‌ و مرا یاری‌ كن‌ تا با میل‌ و رغبت‌ تو را اطاعت‌ كنم‌.

تمامی انسانهأیی که بر روی کرهٔ زمین زندگی می‌‌کنند مشکل گناه دارند.

(بیشتر…)