212

چالش بخشیدن خودمان

مزمور ۳۲: ۱ – ۲

۱ خوشابحال‌ كسی‌ كه‌ گناهانش‌ آمرزیده‌ شـده‌ و خطاهایش‌ بخشیده‌ شده‌ است‌! ۲ خوشابحال‌ كسی‌ كه‌ خداوند او را مجرم‌ نمی‌شناسد و حیله‌ و تزویری‌ در وجودش‌ نیست‌.

(بیشتر…)