213

مشکل تنهایی ما

عبرانیان ۱۳: ۱ – ۵

۱ محبت برادرانه را در میان خود ادامه دهید. ۲ فراموش نکنید که با غریبه ها مهربان باشید و از ایشان پذیرایی کنید، زیرا بعضی با این کار، بی آنکه خودشان متوجه باشند، از فرشته ها پذیرایی کرده اند.

(بیشتر…)