230

مرگ از دیدگاه کلام خدا

انجیل یوحنا۱۱: ۲۵ – ۲۶

۲۵ عیسی فرمود: “آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد، من هستم . هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. ۲۶ و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته ، هرگز هلاک نخواهد شد.

(بیشتر…)