Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

231

چگونه روح ما به بهشت می‌ رود؟

انجیل لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱

مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر

۱۹ عیسی فرمود: “مرد ثروتمندی بود که جامه های نفیس و گرانبها می پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداخت . ۲۰ فقیری زخم آلود نیز بود، بنام ایلعازر، که او را جلو در خانه آن ثروتمند می گذاشتند.

(بیشتر…)