234

جنگ واقعی ما با کیست؟

۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵

۳ گرچه من یک انسان عادی و ضعیف هستم ، اما برای پیروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه ها و روشهای انسانی استفاده نمی کنم . ۴ من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می کوبم ؛ نه با اسلحه انسانی و دنیوی !

(بیشتر…)