235

گذشتن از ترس

انجیل لوقا ۱: ۶۸ – ۷۵

۶۸ ”خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود شتافته و ایشان را رهایی بخشیده است . ۶۹ او بزودی برای ما نجات دهنده ای قدرتمند از نسل داود خواهد فرستاد؛ ۷۰ چنانکه از گذشته های دور، از زبان انبیای مقدس خود وعده می داد

(بیشتر…)