237

پاداش ابدی

مکاشفه ۴: ۹ – ۱۱

۹ هنگامی‌ که‌ این‌ موجودات‌ زنده‌ به‌ آنکس‌ که‌ بر تخت‌ نشسته‌ بود و تا ابد زنده‌ است‌، جلال‌ و حرمت‌ و سپاس‌ فرستادند، ۱۰ آن‌ بیست‌ و چهار رهبر نزد او سجده‌ نمودند و او را که‌ تا ابد زنده‌ است‌، پرستش‌ کردنـد، و تاجهـای‌ خـود را پیش‌ تخت‌ او انداختـه‌،

(بیشتر…)