24

تجربه محبت الهی

افسسیان ۳: ۱۷ – ۱۹

۱۷ دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان ، کاملا در دل شما جای گیرد. ازخدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید، ۱۸ تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبـت مسیح را درک نمایید، و طعم آن را در زندگی تان بچشید.

(بیشتر…)