247

خداوند پاسخ می‌‌دهد

انجیل متی ۷: ۷ – ۸

بجویید تا بیابید

۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود. ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.

(بیشتر…)