25

قالب یک دعای قدرتمند

کولسیان ۱: ۹ – ۱۰

۹ بنابراین ، از آن روز که این خبر را شنیدیم ، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛

(بیشتر…)