272

نگرش پیروز

انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳

۳۳ این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید‌. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت‌. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌‌ام‌‌.»

(بیشتر…)