282

پاداش اطاعت از خدا

پیدایش ۶: ۲۲

۲۲ نوح تمام اوامر خدا را انجام داد.

زمانی که حضرت نوح فرمایش خداوند را حاکی از آمدن سیل بود باور کرد، هیچ نشانه‌ای از نزدیک شدن طوفان و آمدن سیل به طور فیزیکی و مشهود وجود نداشت.

(بیشتر…)