285

دعوت مسیح از شما

انجیل متی ۹: ۹

یک گناهکار شاگرد عیسی می‌شود

۹ عیسی بر سر راه خود، به یک باجگیر به نام «مَتّی» برخورد، که در محل وصول باج و خراج نشسته بود. عیسی به او فرمود: “بیا و مرا پیروی کن!” متی فوراً برخاست و همراه او رفت.

(بیشتر…)