289

لزومات یک صبر موفق

مزمور ۲۵: ۳ – ۵

۳ بلی‌، آنانی‌ كه‌ به‌ تو امیدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی‌ كه‌ بیجهت‌ از اوامر تو سرپیچی‌ می‌كنند خوار خواهند شد. ۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز. ۵ راستی‌ خود را به‌ من‌ تعلیم‌ ده‌ و مرا هدایت‌ فرما،

(بیشتر…)