290

بهترین پاداش

پیدایش ۱۵: ۱

۱- بعد از این ‌اَبرام ‌رؤیایی دید و صدای خداوند را شنید که به او می گوید: «اَبرام ، نترس ، من ‌تو را از خطر حفظ خواهم کرد و به تو پاداش ‌بزرگی خواهم داد.»

(بیشتر…)