295

رژیم فکری مسیحی

رومیان ۱۲: ۲
۲- رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و موردپسند اوست ، کشف کنید.

بهترین روش تغییر زندگی، تغییر دادن در روش فکر کردنمان می‌‌باشد.

(بیشتر…)