296

عبادت کتاب مقدسی

انجیل متی ۶: ۵ – ۸
۵- وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند!

(بیشتر…)