30

کاشتن در روح القدس

یعقوب ۳: ۷ – ۱۸

۷ انسان توانسته است هرگونه حیوان وحشی ، پرنده ، خزنده و جاندار دریایی را رام کند، و بعد از این نیز رام خواهد کرد. ۸ اما هیچ انسانی نمی تواند زبان را رام کند. زبان همچون مار سمی ، همیشه آماده است تا زهر کشنده خود را بیرون بریزد. ۹ با آن ، لحظه ای پدر آسمانی مان خدا را شکر می کنیم و

(بیشتر…)