306

مانند مسیح دعا‌ کنیم

انجیل متی ۶: ۹ – ۱۵

۹ پس شما اینطور دعا کنید: ”ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدّس باد‌. ۱۰ پادشاهی تو بیاید‌. اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود‌.۱۱ نان روزانه ما را امروز به ما بده‌.

(بیشتر…)