310

سفرهٔ شفای بشریت

انجیل لوقا ۲۲: ۷ – ۲۰

تدارک شام فصح

۷ روز عید فطیر که در آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا رسید، ۸ عیسی، پطرس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: «بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم‌‌.» ۹ آنها پرسیدند: «کجا میل داری تدارک ببینیم‌؟»

(بیشتر…)