311

بهای رستگاری ما

اشعیا ۵۳: ۴ – ۶

۴ «او متحمّل مجازاتی شد که حقِّ ما بود، و او دردهایی را تحمّل کرد که می‌بایست ما تحّمل می‌کردیم. و ما پنداشتیم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از جانب خدا بود. ۵ امّا به خاطر گناهان ما،

(بیشتر…)