319

اهمیت بلوغ روحانی

عبرانیان ۵: ۱۱ – ۱۴خطر دوری از خدا

۱۱ دربارۀ او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده‌اید دشواراست‌. ۱۲ شما که تا این موقع می‌بایست معلم دیگران می‌شدید هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند‌.

(بیشتر…)