32

صبر برای مداخلهٔ خداوند

مزمور ۲۷: ۱۳-۱۴

۱۳ اگر مطمئن‌ نبودم‌ كه‌ نیكویی‌ خداوند را بار دیگر در این‌ دنیا می‌بینم‌، تابه‌ حال‌ از بین‌ رفته‌ بودم‌. ۱۴ به‌ خداوند امیدوار باش‌ و بر او توكل‌ كن‌. ایمان‌ داشته‌ باش‌ و ناامید مشو.

(بیشتر…)