330

پاداش‌های بهشتی به ایمانداران مسیح

انجیل لوقا ۱۴: ۱۲ – ۱۴

۱۲ بعد به میزبان خود گفت: «وقتی ضیافت شام یا ناهاری ترتیب می‌دهی دوستان، برادران و سایر خویشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن مبادا آنان هم متفابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری،

(بیشتر…)