332

مسیحیت خودخواهانه

انجیل یوحنا ۶: ۲۲ – ۲۷

در جستجوی عیسی

۲۲ روز بعد مردمی که در کنارۀ دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که، به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند‌.

(بیشتر…)