334

پرورش ایمان به خدا در میان سختی‌های زندگی

۲قرنتیان ۱۱: ۲۳ – ۳۰

من بیش از آنها زحمت کشیده‌‌ام و بیش از آنها در زندان بوده‌‌ام‌. دفعات بی شمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده‌‌ام‌. ۲۴ یهودیان مرا پنج بار و هر بار سی و نه ضربۀ شلاق زدند ۲۵ و سه بار از رومیان چوب خوردم و یک بار هم سنگسار شدم‌.

(بیشتر…)