337

خداوند نگهدار ماست

مزمور ۱۲۱: ۳ – ۸

۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است. ۴ او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمی‌خوابد. ۵ خداوند نگهبان توست، او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.

(بیشتر…)