339

چگونه به نیازمندان کمک کنیم

چگونه به نیازمندان کمک کنیم

غلاطیان ۶: ۲ – ۵

۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌. ۳ اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست خود را فریب می‌دهد‌. ۴ هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می‌تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند،

(بیشتر…)