343

به دنبال جلال که هستیم؟قسمت اول

۱پطرس ۴: ۱۱

۱۱ مثلا کسی که وعظ می‌کند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آن که خدمت می‌کند با قدرتی که خدا به او عطا می‌فرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلهً عیسی مسیح جلال یابد‌. آری، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین‌.

(بیشتر…)