347

اطمینان از حضور خدا با خود

انجیل متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰

۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛

(بیشتر…)