35

تقدیس ما یک عمل غیر فعال نیست

۱تسالونیکیان۵:۲۳ -۲۴

۲۳ دعا می کنم که خود خدای آرامش ، شما را تماما مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. ۲۴ همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد.

(بیشتر…)