350

پیشرفت در ایمان به خدا

در مدرسهٔ ایمان به خدا (قسمت دوم(

انجیل متی۱۴: ۲۲ – ۳۳

۲۲ بلافاصله پس از آن، عیسی به شاگردانش فرمود که سوار قایق شده، به آنطرف دریاچه بروند. اما او خود همان جا ماند تا مردم را روانه خانه‌هایشان نماید.

(بیشتر…)